REFERAT FRA TORSDAGSTREFF BUVIK PENSJONISTFORENING

REFRAT FRA TORSDAGSTREFF I BUVIK PENSJONISTFORENING 2021

Info om torsdagstreff med julemat 2. desember 2021 finner du her

Referat fra torsdagstreff 4. november 2021 finne du her

Referat fra torsdagstreff 7. oktober 2021 finner du her

Referat fra torsdagstreff 2. september 2021 finner du her

Referat fra Torsdagstreff 24. juni 2021 finn er du her


REFERAT FRA TORSDAGSTREFF I BUVIK PENSJONISTFORENING 2020


Referat fra torsdagstreff 5. mars finner du her.

Referat fra torsdagstreff etter årsmøtet 6. februar finner du her.

Referat fra torsdagstreff/juletrefest 9. januar finner du her.


REFERAT FRA TORSDAGSTREFF I BUVIK PENSJONISTFORENING 2019

Referat fra julebord 5. desember finner du her.

Referat fra torsdagstreff 7. november finner du her.

Referat fra torsdagstreff 5. oktober finner du her.

Referat fra torsdagstreff 5. september finner du her.

Referat fra torsdagstreff/grøtfest 20. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff 6. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff 2. mai finner du her.

Referat fra torsdagstreff 4. april finner du her.

Referat fra torsdagstreff 7. mars finner du her.

Referat fra torsdagstreff 3. januar finner du her.


REFERAT FRA TORSDAGSTREFF I BUVIK PENSJONISTFORENING 2018

Referat fra torsdagstreff 6. desember finner du her.

Referat fra torsdagstreff 1. november finner du her.

Referat fra torsdagstreff 4. oktober finner du her.

Referat fra torsdagstreff 6. september finner du her.

Referat fra grøtfest 21. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff 7. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff 3. mai finner du her.

Referat fra torsdagstreff 5. april finner du her.

Referat fra torsdagstreff 1. mars finner du her.

Referat fra torsdagstreff 8. februar finner du her.

Referat fra torsdagstreff 4. januar finner du her.


REFERAT FRA TORSDAGSTREFF I BUVIK PENSJONISTFORENING 2017

Referat fra torsdagstreff 7. desember finner du her.

Referat fra torsdagstreff 2. november finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 5. oktober finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 7. september finner du her.

Referat fra rømmegrøtdagen den 22. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 1. juni finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 4. mai finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 6. april finner du her.

Referat fra torsdagstreff den 2.mars finner du her.

Referat fra torsdagsreff den 9. februar finner du her.

Referat fra torsdagstreffet den 5. januar 2017 finner du her.


REFERAT FRA MEDLEMSMØTER I BUVIK PENSJONISTFORENING 2016

Referat fra medlemsmøtet/juletrefesten den 7. januar 2016 finner du her.

Referat fra medlemsmøtet den 11. februar finner du her.

Referat fra medlemsmøtet den 3. mars finner du her.

Referat fra medlemsmøtet den 7. april finner du her.

Referat fra medlemsmøte den 16. juni finner du her.

Referat fra medlemsmøte den 1. september finner du her.

Referat fra medlemsmøte den 6. oktober finner du her.

Referat fra medlemsmøte den 10. november finner du her.

Referat fra medlemsmøte den 1. desember finner du her.


REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I BUVIK PENSJONISTFORENING 2015

Referat fra medlemsmøte/julebord 13. desember finner du her.

Referat fra medlemsmøte 5. november finner du her.

Referat fra medlemsmøte 4. juni finner du her.

Referat fra medlmesmøtet 7. mai finner du her.

Referat fra medlemsmøte 9. april 2015 finner du her.

Referat fra medlemsmøte 5. mars 2015 finner du her.

Referat fra medlemsmøte 3. februar 2015 finner du her.

Referat fra medlemsmøte 8. januar 2015 finner du her.


REFERAT FRA MEDLEMSMØTER I BUVIK PENSJONISTFORENING 2014

Referat fra medlemsmøte 4. desember finner du her.

Referat fra medlemsmøte 6. november finner du her.

Referat fra medlemsmøte 4. september finner du her.

Referat fra medlemsmøte 5. juni finner du her.

Referat fra medlemsmøte 8. mai finner du her.

Referat fra medlemsmøte 3. april finner du her.

Referat fra medlemsmøte 6. mars finner du her.

Referat fra medlemsmøte 9. januar finner du her.